Zahteve do Albaugha

Pričakovanja Ekološke iniciative Rače do podjetja Albaugh TKI d.o.o. pred vložitvijo zahteve za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) zaradi nameravanega občutnega povečanja obsega proizvodnje oziroma do javne obravnave.

  1. Albaugh TKI in Občina Rače-Fram dopolnita Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo v občini Rače-Fram (http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3571&langid=1060), tako da bo podjetje Albaugh TKI d.o.o. ustrezno v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem umeščeno v Načrt kot obrat večjega tveganja za okolje. Načrt naj bo ustrezno revidiran glede na spremembe in novosti v obsegu in vsebini proizvodnje oziroma dejavnosti.
  2. Albaugh TKI d.o.o. na svojih spletnih straneh javnosti zagotovi sprotni dostop do vseh rednih in občasnih meritev, ki jih mora izvajati v skladu z OVD. Zaželena je interaktivna spremljava meritev v realnem času, vsekakor pa morajo biti objavljena aktualna poročila z najmanjšim smiselnim časovnim zamikom.
  3. Pričakujemo, da krajane in Iniciativo Albaugh TKI d.o.o. seznani z analizo in oceno pričakovanih negativnih vplivov na okolje zaradi povečanega obsega transporta (povečan hrup, povečano onesnaževanje zaradi prometa, povečan promet in vpliv na prometno varnost) v celotnem vplivnem območju transportnih poti (t. j. za cestni tovorni promet od izvoza z AC do podjetja in za železniški tovorni promet).
  4. Pričakujemo, da krajane in Iniciativo Albaugh TKI d.o.o. seznani z analizo in oceno pričakovanih negativnih vplivov na okolje zaradi povečanega obsega proizvodnje, še posebej z vidika povečanja količine odpadnih vod, ki se bodo odvajale v čistilno napravo Rače, povečanja črpanja oziroma porabe vode iz lastnega zajetja in/ali vodovodnega omrežja, povečanja hrupa, izpustov v zrak.
  5. Po prejemu predračuna za izvedbo analize rakavih obolenj v občini Rače-Fram in okoliških občinah pričakujemo podpis zavezujoče pogodbe med Albaugh TKI d.o.o. (plačnikom) in Registrom raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana (izvajalcem raziskave), v kateri bo določen časovni okvir za realizacijo omenjene raziskave. Albaugh TKI d.o.o se v pogodbi zaveže oziroma dovoljuje, da bo raziskava v celoti dostopna javnosti in objavljena na spletnih straneh Onkološkega inštituta oziroma Registra raka.

Realizacijo vseh točk pričakujemo pred oddajo vloge za spremembo OVD, da s tem razbremenimo postopek javne razgrnitve spremembe OVD dodatnih problematizacij in odpiranj vprašanj.

Rače, 14. 7. 2015