Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013

Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013 (Vlada Republike Slovenije, 9.7.2009) na strani 44 v poglavju 2.3.1.8.2 Proizvodnja fitofarmacevtskih sredstev s POPs snovmi v preteklosti navaja tovarno Pinus in nesanirana odlagališča s POPs v okolici Rač.

»Slovenska tovarna Pinus Rače je za skupno jugoslovansko tržišče proizvajala posamezne POP snovi, ki so se uporabljali kot pesticidi (SC, Priloga A, 1. del) v obdobju od leta 1959 do leta 1984. V programu proizvodnje so bili pripravki z različnimi koncentracijami aktivnih snovi: aldrin, endrin, DDT in dieldrin (Priloga 2). Proizvodnja FFS s POPs snovmi se je zaključila z letom 1984. Podatki o prodaji v Sloveniji in zalogah FFS, ki vsebujejo POP snovi, ne obstajajo.

Na podlagi raziskovalne naloge, ki jo je leta 1989 izdelal Center za varstvo okolja Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor z naslovom Razvoj metod in tehnik za pripravo toksičnih odpadkov za deponiranje so ugotovili, da je podtalnica na Dravskem polju onesnažena s pesticidi zaradi kontaminacije podtalnice v okolici Brunšvika. Tu so na podlagi testnih izkopov izmerili visoke koncentracije DDT, DEEja, endrina in dietildrina ter pesticidov pomešanih z olji, gudronom in različnimi sodi.

Poleg Kozoderčeve jame (Slika 1) so okoljski aktivisti na podlagi ustnih pričevanj odkrili le sto metrov naprej še eno jamo z imenom »Jama proti Brunšvigu«, ki predstavlja kar eno četrtino velikosti Kozoderčeve jame in t. i. Križno jamo blizu naselja Brezola, ki je precej večja kot »Jama proti Brunšvigu«.

Aktivnosti povezane s starimi bremeni so vključene v akcijski program in zanje zagotovljena sredstva v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007- 2013.« (str. 44)

Nosilci nalog, vezanih na nesanirana odlagališča, opredeljeni v dokumentu (str. 135):

  • definiranje oziroma natančno lociranje starih bremen FFS s POPs – nosilec MOP
  • priprava ocene stanja onesnaženosti okolja s POPs snovmi ter sanacijski načrti za posamezne lokacije (D) – nosilec MOP
  • izvedba sanacije divjih odlagališč in drugih neurejenih odlagališč odpadkov FFS s POPs (D) – nosilca MOP in lokalni nivo

Opomba: Obstojna organska onesnaževala (POPs), ki jih  v skladu s Stockholmsko konvencijo obravnava Nacionalni izvedbeni načrt, so pesticidi: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, heptaklor, mireks, toksafen, klordan in heksaklorobenzen, industrijski kemikaliji heksaklorobenzen in poliklorirani bifenili, ter nenamerno proizvedeni stranski produkti pri sežigu ali tehnoloških procesih, dioksini, furani, heksaklorobenzen in poliklorirani bifenili.

Pregled znanih lokacij nesaniranih odlagališč nevarnih odpadkov: