Oskrba s pitno vodo

V Ekološki iniciativi Rače smo zaskrbljeni nad stanjem  pitne vode in oskrbi s pitno vodo v občini Rače-Fram, še posebej v naseljih, ki se z vodo oskrbujejo iz omrežja Slovenska Bistrica – Šikole.
Naši razlogi za zaskbljenost izhajajo iz:
1. Slabega informiranja izvajalcev javne službe (režijski obrat Občine Rače-Fram in Komunala Slovenska Bistrica)  o stanju in oskrbi s pitno vodo.
2. Ugotovitev pristojnih služb o vzdrževanju vodovoda v občini. V novinarskem članku Analiza: kateri so najbolj zdravstveno oporečni vodovodi v Sloveniji je navedeno “Lokalni vodovod Fram (občina Rače-Fram) z 2800 uporabniki je vse odločbe dobil zaradi pomanjkljive dokumentacije, ki ureja nadzor nad vodovodom, zaradi prepozne odprave nepravilnosti pa so morali plačati tudi kazen 500 evrov. Vodo so v zadnjih treh letih prekuhavali enkrat.”
3. Ugotovitev o slabem stanju kakovosti podzemnih voda na območju Rač, ki so podane v diplomski nalogi Lucije Smojver Kemometrijska karakterizacija podzemnih voda Dravske kotline. Za zajetje v Račah avtorica ugotavlja, da sodi med najbolj obremenjena in onesnažena merilna mesta na območju Dravske kotline.
4. Ocen stanja podzemnih voda Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer so kljub postopnemu izboljševanju stanja podzemnih voda na Dravskem polju ugotovljene visoke vrednosti nitratov, atrazina in pesticidov v podzemni vodi.
5. Nesaniranih odlagališč nevarnih odpadkov v okolici Rač oziroma na območju iz katerega se napajajo vodna zajetja, namenjena oskrbi s pitno vodo.
6. Analize pitne vode na delu vodovodnega omrežja iz katerega prejema vodo tudi Osnovna šola Rače, ki je potrdila prisotnost pesticidov, kjer še posebej izstopa atrazin. Iz poročila o pitni vodi za leto 2013 na vodovodnem omrežju Slovenska Bistrica – Šikole iz katerega se oskrbuje tudi del Rač lahko razberemo, da je voda občasno mikrobiološko oporečna in da so občasno presežene vrednosti pesticidov oziroma njihovih razgradnih produktov v vodi (“Osnovne kemijske analize ustrezajo zahtevam Pravilnika, prekoračen pa je parameter Metolaklor ESA.”).
7. Občasne motnosti pitne vode ob močnejših nalivih, kar kaže na vdiranje meteornih vod v vodovodno omrežje.
 Kemijsko stanje podzemnih vod v letu 2014

Kemijsko stanje podzemnih vod v letu 2014 (Vir: Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v letu 2014, ARSO, december 2015, str. 11)

Pristojnosti in dolžnosti Občine Rače-Fram oziroma režijskega obrata Občine in Komunale Slovenska Bistrica pri oskrbi s pitno vodo v občini so določene v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rače-Fram (MUV 5/2015). 4. člen Odloka določa, da se javna služba oskrbe s pitno vodo izvaja na celotnem območju Občine Rače-Fram. Javno službo oskrbe s pitno vodo v Račah opravljata režijski obrat Občine Rače-Fram in javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Režijski obrat izvaja javno službo na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata, javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. pa na osnovi odloka o ustanovitvi javnega podjetja in pridobljenega javnega pooblastila.

Dostop do rezultatov laboratorijskih preizkusov pitne vode določa Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Rače–Fram (MUV 11/2009)  – ti morajo biti uporabnikom vedno na razpolago pri upravljavcu. Upravljavec mora v svojih internih dokumentih določiti pogostost obveščanja, ki ne sme biti opredeljeno manj kot en krat letno. Upravljavca oziroma izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo sta v občini dva – za del Rač in kraje na Dravskem polju je od 20.3.2015 to Komunala Slovenska Bistrica, za del Rač in kraje na Framskem je  to Občina Rače-Fram. Vsi podatki o laboratorijskih preizkusih pitne vode in poročila o pitni vodi pred 20.3.2015 bi morali biti za celotno območje občine na voljo uporabnikom na Občini Rače-Fram, ki je bila do tega datuma edini upravljavec omrežja v občini.
Iniciativa se je septembra 2015 in ponovno v oktobru 2015 obrnila na vodstvo Občine Rače-Fram s predlogom za sestanek na temo oskrbe s pitno vodo v občini. Vodstvo Občine je na naše obžalovanje zavrnilo predlog za srečanje z obrazložitvijo, da smatrajo, da sestanek z Iniciativo ni potreben in ni smiseln in nam sporočili, da lahko normativno ureditev predmetne lokalne gospodarske javne službe najdemo v katalogu občinskih predpisov, konkretna vprašanja pa da naj naslovimo na izvajalca javne službe.
V Iniciativi ugotavljamo, da je informiranje uporabnikov o oskrbi s pitno vodo v občini Rače-Fram slabo, skrbi nas tudi zavračanje pogovora na temo oskrbe s pitno vodo vodstva Občine z občani  oziroma Iniciativo. Primer dobre prakse informiranja uporabnikov o oskrbi s pitno vodo, stanju in razvoju vodovodnega omrežja ter ostalih vidikih oskrbe s pitno vodo imamo v bližnji občini Ptuj, kjer Komunalno podjetje Ptuj d.d. omogoča javnosti sproten dostop o vseh pomembnih dokumentov o oskrbi s pitno vodo in laboratorijskih preizkusov pitne vode.