Pripombe na osnutek okoljevarstvenega soglasja za načrtovano izgradnjo Industrijskega obrata Magna Nukleus (lakirnica) v Hočah

V sklopu javne razgrnitve dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega soglasja za industrijski obrat Magna Nukleus (lakirnica) v Hočah smo na ARSO naslovili mnenje in pripombe na osnutek okoljevarstvenega soglasja št. 35402-9/2017-x za načrtovano izgradnjo Industrijskega obrata Magna Nukleus (lakirnica, distribucijski in energetski center) in Poročila o vplivih na okolje za Industrijski obrat Magna Nukleus podjetja Magna Steyr (št. 100916-ppm).

Glede na dejstvo, da je lakiranje avtomobilskih karoserij najbolj okoljsko obremenjujoča faza pri proizvodnji avtomobilov, v Ekološki iniciativi Rače z zaskrbljenostjo spremljamo postopek umeščanja obrata in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za načrtovani Industrijskega obrata Magna Nukleus.

Zaradi bližine naselja Rače in pričakovanih negativnih vplivov tako na kakovost bivanja, kot zdravja prebivalcev, smo pozornost namenili predvsem poslabšanju kakovosti zraka, opozarjamo pa tudi na potrebo po temeljitem razmisleku o dolgoročni smotrnosti umeščanja okoljsko močno obremenjujočih objektov na vodovarstvena območja in območja, ki so primarno namenjena kmetijski rabi, še posebej kadar je zaradi zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč potrebna še nadaljnja degradacija (sečnja gozdov) že tako zaradi intenzivnega kmetijstva okoljsko občutljivega območja.

1. Izpusti v zrak in negativni vplivi na kakovost zraka

V Poročilu o vplivih na okolje je vplivno območje na katerem lahko pride do vplivov na zdravje ali premoženje ljudi ozko omejeno na parcele, kjer se bo izvajal poseg. Glede na samo oceno v Poročilo o vplivih na okolje o velikem (negativnem) vplivu na kakovost zraka zaradi izpustov iz lakirnice v času obratovanja (str. 209) nasprotujemo tako ozki opredelitvi vplivnega območja. Z vidika izpustov onesnaževal v zrak predstavlja morebitna umestitev Industrijskega obrata občuten dvig izpustov onesnaževal v zrak, saj bi glede na predvidene letne emisije v zrak v ožji regiji dobili največjega onesnaževalca zraka – če zaradi pomanjkljive metodologije ni mogoče oceniti neposrednih in posrednih vplivov na zdravje ljudi, to še ne pomeni, da jih ni; prav tako dvomimo, da zavedanje ljudi o velikih izpustih onesnaževal v zrak ne bo imelo vsaj srednjeročnega in dolgoročnega negativnega vpliva na rast vrednosti nepremičnin v okoliških naseljih in posrednega vpliva na manjše prihodke iz posameznih dejavnosti, kot je npr. turizem.

Ugotavljamo, da v Poročilu o vplivih na okolje po našem mnenju niso ustrezno ocenjeni in ovrednoteni dolgoročni daljinski, kumulativni in sinergijski učinki obratovanja obrata. Na morebitne daljinske, kumulativne in sinergijske vplive je »opozorilo Ministrstvo za zdravje v mnenju št. 350-9/2016-5 z dne 17. 10. 2016, v katerem soglaša s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-16 NP-350/9/2: pričakuje se daljinske, kumulativne in sinergijske vplive zaradi obstoječe in predvidene dejavnosti s stališča hrupa in kakovosti zunanjega zraka, zmanjšale se bodo površine za lokalno predelavo hrane in posledično oskrba prebivalstva z lokalno pridelano hrano, pričakuje se vplive na oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo.

Ocenjujejo, da plan verjetno lahko ima pomembne vplive na varovanje zdravja ljudi s stališča hrupa in kakovosti zunanjega zraka ter oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano zato je strateška presoja vplivov potrebna. Predvidene ureditve lahko povečajo kumulativne obremenitve širšega okolja s hrupom in onesnaženim zrakom, imajo pomembne vplive na obstoječo oskrbo s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano.«[1]

Ker Industrijski obrat predstavlja le prvo fazo gradnje, ki ji bo glede na Občinski prostorski načrt sledila v roku manj kot 5 let izgradnja še ene lakirnice, je nedopustno, da v Poročilo ni ocenjen tudi kumulativni in dolgoročni vpliv nadaljevanja posega na nadaljnje znižanje kakovosti zraka.

V Poročilu o vplivih na okolje je omenjena le ena IED naprava v Račah (»Najbližja IED naprava, Albaugh TKI d.o.o. v Račah«, str. 174), dejansko pa ima Albaugh TKI d.o.o. v skladu z OVD št. 35407-114/2006-38 tri naprave (sežigalnico nevarnih odpadkov, napravo za proizvodno biocidov in napravo za proizvodnjo sredstev za zaščito rastlin), poleg tega je v stečaju kupil tudi proizvodnje naprave za proizvodnjo biodizla. Domnevamo tudi, da bodo zaradi optimizacije stroškov vsi nevarni odpadki, ki jih je potrebno sežgati, sežgani v sežigalnici nevarnih odpadkov v Račah, kar bo še dodatno povečalo obremenitve zraka z onesnaževali.

V oceni sinergijskih in kumulativnih vplivov na kakovost zraka je v celoti zanemarjen tudi vpliv intenzivnega kmetijstva zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev in zaradi velikih izpustov onesnaževal industrijski obrati v Kidričevem (Talum) in Slovenski Bistrici (Impol).

Na podlagi podanih predvidenih maksimalnih masnih pretokov smo primerjali letne emisije po obsegu lakiranih karoserij primerljivega obrata Revoz d.d. (Tabela 1). Ne glede na dejstvo, da bodo dejanske letne emisije nižje od iz predvidenih maksimalnih masnih pretokov izračunanih emisij, se nam vseeno postavlja dvom v uporabo zadnjih razpoložljivih tehnik s področja zmanjševanja škodljivih emisij v zrak v procesu lakiranja.

Tabela 1: Primerjava maksimalnih izpustov onesnaževal v zrak za obrat Magna Nukleus in izpustov onesneževal v zrak iz obrata Revoza (Renault) v Novem mestu v letu 2015.

Onesnaževalo Letna emisija onesnaževal v zrak (kg/a)
Magna (iz maksimalnih urnih masnih pretokov (293 dni obratovanja 24/7)) Revoz, d.d. (letno poročilo ARSO o emisijah onesnaževal za leto 2015) Indeks (Magna/Revoz) (ponderiran s proizvedeno količino vozil)
celotni prah 5.344,3 966,5 5,42
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 40.293,4 11.474,1 3,44
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 105,5 1,0 103,71
ogljikov monoksid (CO) 35.652,2 23.342,8 1,50
organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik (TOC) 23.205,6 13.210,8 1,72
anorganske spojine klora, če niso navedene v I. nevarnostni skupini, izražene kot HCl 590,7 0,0  ∞
fluor in njegove spojine, izražene kot HF 506,3 0,0  ∞
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 1.265,8 0,0  ∞
emisije topil 0 0 0
skupna letna količina izpustov onesnaževal v zrak 106.963,8 48.995,2 2,14
skupaj izpusti onesnaževal v zrak brez CO, SO2, NO2 in prahu 24.408,1 13.211,8 1,81
 
število proizvedenih karoserij oziroma avtomobilov 132.000 129.405 1,02
skupaj leti izpusti onesnaževal v zrak na karoserijo oz. avtomobil v kg (kg/karoserijo) 0,81 0,38 2,14
       
število zaposlenih 400 2100 0,19
skupaj lete emisije onesnaževal v zrak na zaposlenega v kg (kg/zaposlenega) 61,0 6,3 9,70

 

2. Pomanjkljivosti Poročila o vplivih na okolje

2.1. Upoštevanje manjšega dela vplivov sprememb in dopolnitev OPN na okolje in premoženje

V Poročilu o vplivih na okolje so ovrednoteni le vplivi 1. faze umeščanja proizvodnega obrata Magna Nukleus v prostor, kljub temu, da je že določen in znan terminski plan izgradnje naslednjih faz, od katerih bo vsaka imela enak ali večji vpliv na vseh ali delu področij, ki so prepoznana kot področja z zmernim ali večjim vplivom na okolje. Izgradnja vseh faz naj bi bila dokončana v razmeroma kratkem časovnem obdobju, tako da ne moremo pristati na argumente, da vseh potrebnih informacij za oceno vplivov in pripravo celovitega poročila o vplivih na okolje ni mogoče zagotoviti – domnevamo pa, da bi priprava celovitega poročila terjala več časa, kot bi si želel investitor in bi zagotovo predstavljala bistveno večje tveganje za okoljsko sprejemljivost celotne investicije.

2.2. Neupoštevanje vpliva na okolje in premoženje zaradi zagotovitve nadomestnih kmetijskih zemljišč

Poročilo o vplivih na okolje v celoti zanemarja neposredne okoljske vplive zagotovitve nadomestnih zemljišč, ki jih v naravi trenutno predstavlja gozd.

2.3. Pomanjkljivi podatki o stanju kakovosti zraka

Na območju posega ali v neposredni bližini v smeri najpogostejših vetrov na območju posega ni merilnih naprav za merjenje onesnaženosti zraka, ki bi spremljala onesnaženosti zraka z onesnaževali, ki jih bo v zrak izpuščal načrtovani obrat. Po morebitnem pričetku obratovanja lakirnice tako ne bo mogoče ovrednotiti negativnih vplivov na poslabšanje kakovosti zraka v okoliških naseljih in ožji regiji.

3. Zaključek

Glede na predviden velik vpliv na poslabšanje kakovosti zraka in pomanjkljivosti Poročila o vplivih na okolje nasprotujemo osnutku odločitve, ki jo je pripravila ARSO in predlagamo, da se pred novim odločanjem pripravi poročilo o vplivih na okolje z odpravljenimi pomanjkljivostmi in predvidenimi dodatnimi omilitvenimi ukrepi na področju emisij onesnaževal v zrak.

 

Priloga: Merljive posledice načrtovane izgradnje lakirnice Magna Nukleus, podjetja Magna Steyr, v občini Hoče-Slivnica

 

[1] Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve št. 2 občinskega prostorskega načrta občine Hoče – Slivnica, Urbis d.o.o., 21. 11. 2016, dopolnjeno po usklajevanju z MZ in MOP DRSV 14.12.2016, str. 50