Srečno 2020!

Leta 2019 smo pripravili svoja pričakovanja za boljše stanje okolja, najbolj je napredoval dialog z MOP.

Glede monitoringa kakovosti zraka smo od MOP prejeli naslednje pojasnilo:

“Državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka trenutno sestavlja 22 merilnih mest in poteka v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 9/11, 8/15 in 66/18) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 55/11, 6/15 in 5/17). Obstoječa merilna mreža zagotavlja osnovne podatke o kakovosti zraka v Sloveniji in zadostuje zahtevam evropske zakonodaje. Na Agenciji za okolje se zavedamo, da je poleg teh lokacij v Sloveniji še mnogo mest, kjer se soočajo s prekomerno onesnaženostjo zraka, predvsem z delci PM10 in PM2.5, ampak meritev žal ne moremo izvajati povsod. Rada bi poudarila, da meritve kakovosti zraka, še ne pomenijo njegovega izboljšanja.
Poleg Agencije izvajajo meritve kakovosti zunanjega zraka tudi nekatere druge inštitucije, ki jim mi izdamo pooblastila. Seznam pooblaščencev za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka je dostopen na spletni strani ARSO: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/ocenjevanje%20kakovosti/SEZNAM%20POOBL_jan2018.pdf
Tudi v Miklavžu, ki ste ga omenili, ne izvaja meritev kakovosti zraka Agencija za okolje, ampak jih je Občina Miklavž na Dravskem polju naročila pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.”

Zato smo predlagali, da bi za začetek vsaj za en mesec v zimskem času postavili mobilno merilno mesto, tako da bi na podlagi kakovostnih podatkov sprejeli učinkovite ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka.

Prav tako smo predlagali, da bi za saniranje jam z nevarnimi odpadki vključili projekte iz evropskih strukturnih skladov. Členi 110.a-110.i Zakona o varstvu okolja namreč predstavljajo primerno zakonsko podlago za sanacijo divjih odlagališč potencialno nevarnih odpadkov v jamah v okolici Rač, ki na sanacijo čakajo že več kot 30 let! Zato bi MOP moral ukrepati v skladu z določbami tega zakona in poskrbeti, da Vlada skladno z desetim odstavkom 110.e člena predpiše vrste sanacijskih ukrepov na podlagi Priloge II Direktive 2004/35/ES, ki so podlaga za izbiro najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske škode. Ker bodo za to potrebna precejšnja finančna sredstva, bi jih bilo smiselno pridobiti s projekti iz evropskih strukturnih skladov.

Upajmo, da bodo pristojni naštete in druge okoljske probleme v letu 2020 učinkovito reševali, tako da bo naše okolje kmalu čisto in zdravo.

Srečno, zdravo in uspešno leto 2020!