O okoljski problematiki v Račah

Med dejavnike največje ekološke onesnaženosti in tveganja v občini štejemo predvsem naslednje:

  1. (pre)obremenjenost podtalnice v Račah in okolici s pesticidi (značilnost celotnega Dravskega polja), še zlasti z atrazinom, desetil-atrazinom in nitrati;
  2. divja odlagališča nevarnih odpadkov z nevarnimi strupi (POP-S, persistant organic pollutants) v različnih gramoznicah v neposredni bližini kraja, npr. Kozoderčeva jama;
  3. proizvodnja glifosata v Pinusu TKI, oziroma po novem Albaughu TKI;
  4. delovanje sežigalnice nevarnih odpadkov v kompleksu Pinusa TKI oziroma Albaugha TKI s problematičnimi emisijami;
  5. Petrolovo skladišče goriv v Račah.

Pregled nekaterih potencialno okoljsko obremenjujočih lokacij ali objektov v Račah in bližnji okolici
Pregled nekaterih potencialno okoljsko obremenjujočih lokacij ali objektov v Račah in bližnji okolici

Pregled okoljsko obremenjujočih ali potencialno obremenjujočih objektov ali lokacij