Mnenje in pripombe v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače

Ekološka iniciativa Rače je proučila vlogo podjetja Albaugh TKI d.o.o., Rače za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS) za poseg povečanja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev.

V mnenju in pripombah želimo predvsem opozoriti na številne nerešene okoljske probleme v Račah in okolici, ki so posledica dolgotrajne proizvodnje in uporabe fitofarmacevtskih sredstev iz preteklosti na območju predvidenega posega in njegovi bližnji okolici s kumulativnimi učinkom, na potrebo po skladnem načrtovanju komunalne infrastrukture ter na potrebo po učinkovitem in doslednem notranjem in zunanjem nadzoru vseh faz proizvodnega procesa v podjetju.

 

Uvod

 Ekološka iniciativa Rače že več let opozarja na onesnaženje vode, zraka in tal v kraju Rače in okolici, ki je posledica proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev v nekdanjem podjetju Pinus TKI d.d.. Podjetje je 1.4. 2015 prevzel Albaugh Europe Sarl[1] in ga preimenoval v Albaugh TKI d.o.o. Kmalu po prihodu novega lastnika je Ekološka iniciativa Rače na navedene probleme opozorila novega lastnika. Meni namreč, da kemična tovarna ne sodi v središče kraja. Celotno dejavnost Pinus d.d. je prevzel in nadaljuje Albaugh TKI d.o.o.

V virih, kjer je dokumentirano večje onesnaženje tal in/ali podtalnice v okolici Rač, je bila dejavnost nekdanjega Pinusa prepoznana kot glavni vir onesnaženja. Pinus ni nikoli zanikal navedb. Še posebej pomemben dejavnik je neposredna bližina šole in vrtca. Najbližje učilnice šole in igralnica vrtca so oddaljene manj kot 100 m od tovarne – pozicionirane le preko ceste v središču kraja. Že pred prihodom novega lastnika v Rače so se v javnosti pojavili podatki, ki indicirajo visoko obolevnost zaposlenih na OŠ Rače za rakavimi obolenji v primerjavi s sosednjimi šolami[2].

Pred prihodom novega lastnika je v podjetju prišlo do več nesreč v sežigalnici, od katerih je bila nesreča v letu 2005 taka, da je morala država o njej poročati tudi Evropski komisiji. Še posebej v obdobju med letom 2008 in 2015, ko se je podjetje soočalo z velikimi težavami v poslovanju je v podjetju prihajalo do večjih ali manjših požarov v sežigalnici. Po prihodu novega lastnika večjih incidentov nismo zaznali.

Ekološka iniciativa Rače je 14. 7. 2015 izoblikovala pet pričakovanj za Albaugh (Priloga 1) in se o njihovem reševanju od takrat dogovarjala s podjetjem. V pogovorih se je Albaugh TKI d.o.o. v zadnjem mesecu približal pričakovanjem Ekološke iniciative Rače in dal zagotovila za uresničitev vseh petih zahtev.

 

Posredovanje dokumentacije v času javne razgrnitve vloge in osnutka odločitve

Pred vložitvijo vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za napravo za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in sežigalnice je Albaugh TKI d.o.o. vložil tri vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)[3]. V vseh treh primerih je ARSO odločil, da mora vlagatelj pred spremembo okoljevarstvenega dovoljenja pridobiti okoljevarstveno soglasje za nameravano širitev in naprave iz OVD kot celoto.

V Ekološki iniciativi Rače smo, ker vloga in priložena dokumentacija vsebuje le poročilo o vplivih na okolje, ki se nanašajo na širitev proizvodnje, ne vsebuje pa poročil o vplivih na okolje za obstoječe naprave (predvsem sežigalnice), na ARSO 22.1.2018 naslovili zahtevo za posredovanje dela dokumentacije, ki je bila podlaga za izdajo veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja (Priloga 2). ARSO nam na navedeno zahtevo do 19.2.2018 ni odgovoril. Ne glede na to, da je z molkom organa ARSO posegel v pravico javnosti do dostopa do informacij o vplivih na okolje, ki so morda ključne za podajo pripomb in mnenja, pričakujemo, da bo ARSO pri izdaji OVS upošteval tudi vsa tveganja, ki so bila izpostavljena v dokumentaciji za pridobitev veljavnega OVD.

Albaugh TKI d.o.o. potrebe po vodi za tehnološke procese pokriva iz lastnega vodnega zajetja, za katerega ima veljavno delno vodno dovoljenje. Vodno zajetje leži na II. vodovarstvenem območju za Osnovno šolo Rače. Ker se v kraju vsako leto v poletnih mesecih soočamo z omejitvami porabe pitne vode, smo na ARSO 16.1.2018 naslovili zahtevo za posredovanje podatkov oz. meritve, ki jih mora letno posredoval Albaugh TKI d.o.o. oz. pred tem Pinus TKI d.d., kot imetnik delnega vodnega dovoljenja št. 35536-28/2006, za obdobje od leta 2007 do leta 2016 (Priloga 3). Do 19.2.2018 s strani ARSO nismo prejeli odgovora.

Menimo, da je nesprejemljivo, da ARSO kot pristojni za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ne posreduje javnosti relevantnih informacij, ki so pomembne za oblikovanje pripomb in mnenja. S tem krši tako nacionalno zakonodajo kot mednarodne konvencije in pušča dvom tako v temeljitost in strokovnost presoje vseh dolgoročnih vplivov posega na okolje kot v kasnejši dosledni nadzor nad izvajanjem vseh z OVS in OVD predpisanih ukrepov in omejitev.

 

Sprotni dostop do meritev

Za postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja je ena od bistvenih zahtev Iniciative, da Albaugh TKI d.o.o. na svojih spletnih straneh javnosti zagotovi sprotni dostop do vseh rednih in občasnih meritev, ki jih mora izvajati v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem oziroma jih bo še moral zagotoviti v skladu z okoljevarstvenim soglasjem. Zaželena je interaktivna spremljava meritev v realnem času, vsekakor pa morajo biti objavljena aktualna, tj. sprotna poročila z najmanjšim smiselnim časovnim zamikom.

Na predlog so se v Albaugh TKI d.o.o. odzvali in zagotovili, da bodo ob letošnjem rednem letnem remontu v avgustu zamenjali merilno napravo – laboratorij za sprotno merjenje emisij iz sežigalnice in s septembrom 2018 omogočili javnosti sprotni dostop do polurnih meritev emisij iz sežigalnice. Prav tako bodo preko spleta zagotovili javen dostop do vseh poročil o rednih in izrednih meritev emisij v zrak in vodo, ki jih morajo izvajati v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Navedeno zagotovilo je podjetje poslalo tudi na ARSO. Ker je sprotni dostop do meritev pomembno dokazilo varnosti proizvodnje in izpolnjevanja strogih okoljevarstvenih standardov, pričakujemo, da bo ARSO navedeno zagotovilo vključil v okoljevarstveno soglasje in spremljal njegovo izpolnjevanje.

 

Vplivno območje posega

Vplivno območje posega se širi izven ograje tovarne, kar dokazujejo:

 1. vrtina za odvzem podzemne vodo, ki leži približno 500 m vzhodno od OŠ Rače (Priloga 6), za katero ima Albaugh TKI d.o.o. v skladu z veljavnim delnim vodnim dovoljenjem pravico letnega odvzema 000 m3 vode;
 2. ogroženost do 1000 prebivalcev Rač v primeru nesreče v tovarni navaja Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo v občini Rače-Fram na str. 11 in 12[4], od tega več kot 500 otrok v osnovni šoli in vrtcu, nekateri celo manj kot 100 m oddaljeni od tovarne (Načrt je sicer v postopku prenove, a je bil narejen za manjše količine proizvodnje takratnega podjetja Pinus. V Iniciativi pa smo že leta 2015 opozorili na potrebo po spremembi oziroma reviziji Načrta, saj je podjetje, kljub temu da je vpisano v IED register[5] in ima napravo, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega, v tem dokumentu obravnavano kot obrat manjšega tveganja za okolje);
 3. redno zaznavanje “kemičnih” vonjav v okolici tovarne, ki bi naj izvirale iz sežigalnice.

Zaradi nameravane širitve proizvodnje je predvideno bistveno povečanje težkega tovornega prometa na že tako preobremenjeni Ljubljanski cesti, ki je glavna cesta v Račah (v prihodnje še dodatno precejšnje povečanje prometa na križišču Mariborske in Ljubljanske ceste ob uvozu v tovarno zaradi zaključevanja gradnje 80 novih stanovanjskih enot na Mariborski cesti in predvidene širitve vrtca OŠ Rače zaradi povečevanja števila vpisanih otrok v vrtec in šolo).

Povečanje transporta težkih vlačilcev ima več posledic:

 • obremenitev izvoznih/dovoznih poti na avtocesto, ki so že zdaj obremenjene zaradi tovornega prometa na črpalko Shell in Petrolovih skladišč.
 • dodatno daljšanje vrst pred dvotirnim železniškim prehodom v Račah.
 • povečan hrup za hiše ob cesti, kar sicer po analizah naj ne bi bil problem.
 • težki vlačilci vozijo ob šolskih poteh (npr. od železniške postaje do šole): se bodo šoferji zavedali nepredvidljivosti otrok in znali pravočasno ukrepati?
 • dovoz v tovarno direktno prečka šolsko pot, ki gre mimo vhoda v tovarno. Potrebno bo razmisliti o dodatnih oznakah ali opozorilih za pešce, posebej otroke.

Albaugh TKI d.o.o. se je na problem odzval in je še dodatno pripravljen omejiti tovorni promet na čas po 8. uri zjutraj. Pričakujemo da bo dodatni omilitveni ukrep zapisan v končni odločitvi.

V osnutku odločitve je v poglavju A) Varstvo zraka pomanjkljivo ugotovljeno trenutno stanje oziroma stanje v času obratovanja naprav na katero se nanaša vloga. ARSO je v letu 2017 izdal okoljevarstveno soglasje za izgradnjo lakirnice Magna, ki je od lokacije posega oddaljena le 2,5 km. Iz soglasja in poročila o vplivih na okolje izhaja, da bo lakirnica največji onesnaževalec zraka z emisijami v zrak v okolici Rač. Glede na že tako visoko obremenitev okolja z emisijami v zrak pričakujemo, da bo ARSO pred izdajo OVS na območju v smeri najpogostejših vetrov, ki poteka v smeri med bodočo lakirnico Magna in Albaugh TKI d.o.o. postavil merilno napravo za merjenje kakovosti zraka.

  

Saniranje okoljskih problemov, ki so posledica dolgotrajne proizvodnje in uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območju predvidenega posega in njegovi bližnji okolici

 

Na območju predvidenega posega je več desetletij delovalo podjetje Pinus, ki je proizvajalo fitofarmacevtska sredstva in izvajalo sežiganje nevarnih odpadkov.

Navedena proizvodnja je povzročala številne okoljske probleme, kar dokazujejo inšpekcijski zapisniki, poročila o izrednih meritvah izpustov iz sežigalnice, meritve ARSO na potoku Žabnik nad in pod lokacijo predvidenega posega, elaborati in objavljeni prispevki v medijih. Med navedenimi problemi so najbolj značilni:

 • nesanirana divja odlagališča nevarnih odpadkov[6] (npr. Kozoderčeva jama);
 • presežene mejne koncentracije onesnaževal v odpadnih vodah[7] in v potoku Žabnik[8];
 • premalo zmogljiva štiri desetletja stara biološka čistilna naprava[9], ki bi morala biti čimprej zamenjana z novo čistilno napravo.

Še za časa delovanja Pinusa je bil leta 2009 sprejet Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali[10]. V skladu z mednarodnimi zavezami Slovenije bi bila država dolžna sanirati divja odlagališča POP-s. Načrti in zaveze so opisani v dokumentu Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013 – nobeden od sanacijskih ukrepov za saniranje divjih odlagališč v okolici Rač, predviden v tem dokumentu ni bil izveden. Zato pričakujemo, da ARSO posreduje pri izvedbi nalog, zapisanih v Nacionalnem izvedbenem načrtu za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževal v delu, ki se nanaša na sanacijo divjih odlagališč nevarnih odpadkov v okolici Rač, ki so domnevno posledica proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev v Pinusu.

 

Od preseženih mejnih koncentracij onesnaževal v potoku Žabnik so predvsem zaskrbljujoče povečane koncentracije živega srebra, glifosata in amonijevega dušika v letu 2016[11],[12], [13], ki se je glede na navedbe v Večeru (Priloga 4), nadaljevalo tudi v letu 2017. Situacija se je sicer leta 2017 nekoliko izboljšala in ni bilo več preseženih mejnih koncentracij glifosata, še vedno pa so bile presežene mejne koncentracije živega srebra.

 

Obstoječa čistilna naprava (ČN) Rače je bila zgrajena leta 1976. Na vtoku na čistilno napravo je razbremenilnik, kjer v primeru velike količine odpadnih vod le ta direktno odteka v potok Žabnik, brez predhodnega čiščenja. Čiščenje odpadnih vod poteka s pomočjo mehanskega in biološkega čiščenja. Odpadna voda najprej priteče v prečrpališče, od tu se prečrpava preko polžnih črpalk v peskolov iz dveh kanalet. Sledijo avtomatske grablje. Čiščenje se nato nadaljuje z biološko stopnjo v aeracijskem bazenu. Prečiščena voda odteka v sekundarni usedalnik, ki se nahaja znotraj aeracijskega bazena, kjer se poseda blato. Očiščena voda se iz usedalnika preliva v iztok v potok Žabnik.

Aktivno blato se iz sekundarnega usedalnika vrača na začetek čistilne naprave v črpališče. Odvišno blato se odlaga v sušilne grede in se nato odvaža na strojno dehidracijo na ČN Slovenska Bistrica. V letu 2006 se je vgradila dodatno vpihovanje zraka. Zmogljivost ČN Rače je 5.000 PE, medtem ko pa njena dejanska izmerjena obremenitev znaša več kot 9.000 PE. Obstoječo ČN sestavljajo naslednji objekti:

 • razbremenilnik 12 m3
 • črpališče 2 m3
 • peskolov 6 m3
 • aeracijski bazen 545 m3
 • sekundarni usedalnik 859 m3
 • sušilna greda 90 m3

Dostop do same lokacije je iz severne strani po občinski asfaltirani cesti. Obstoječa ČN ima urejen vodovodni in električni priključek. Nahaja se na nadmorski višini 259,7 m. n. m. Sprejemnik očiščenih odpadnih vod iz ČN Rače je potok Žabnik. Na iztoku očiščenih odpadnih vod iz obstoječe ČN Rače so prekoračene mejne vrednosti za suspendirane snovi in amonijev dušik. Obstoječa ČN Rače je preobremenjena, oprema je dotrajana in potrebna zamenjave, betonske konstrukcije so dotrajane, razpokane in potrebne temeljite rekonstrukcije. Obstoječa ČN Rače je tudi vir emisij hrupa in smradu, kar je izredno moteče zaradi neposredne bližine stanovanjskih objektov.

Največji problem s čistilno napravo je, da ima premajhno kapaciteto in ne omogoča čiščenja niti obstoječih odpadnih vod. V primeru večjega dotoka se neočiščene vode izlivajo neposredno v vodotok Žabnik. Mulj, ki je glede na analize vode, najverjetneje precej obremenjen z onesnaževali (predvsem živim srebrom) se iz potoka odstranjuje na neprimeren način – z odlaganjem na brežine in bližnje njive (Priloga 5). Dodatni problem je, da biološka čistilna naprava ne odstrani živega srebra in ostalih onesnaževal, ki jih v skladu z veljavnim OVD v javno kanalizacijsko omrežje sme spuščati Albaugh TKI d.o.o. (Priloga 7) – ob upoštevanju maksimalno dovoljenih količin odpadne vode in emisij onesnaževal v njej sme Albaugh TKI d.o.o. iz sežigalnice v javno kanalizacijsko omrežje letno izpustiti kar 38 ton okolju nevarnih onesnaževal od tega več kot 200 kg težkih kovin (zavedamo se, da so dejanske količine nižje od maksimalno dovoljenih, a analize vode v potoku Žabnik za čistilno napravo dokazujejo, da izpusti spremljanih onesnaževal niso zanemarljivi). Torej je ta problem potrebno rešiti neodvisno od predvidene nove biološke čistilne naprave ali pri izgradnji nove čistilne naprave predvideti tudi ustrezno čiščenje tehnoloških odpadnih vod.

Na osnovi navedenega pričakujemo, da ARSO stori vse, kar je v njihovi pristojnosti za čim hitrejšo izgradnjo nove biološke čistilne naprave v Račah (in presodi zadostnost s strani upravljavca predlaganih postopkov čiščenja odpadnih vod), še posebej pri tistem delu upravnih postopkov, v katerem je v projekt izgradnje vključen ARSO ter zahteva dosledno odstranjevanje nevarnega blata z biološke čistilne naprave in potoka Žabnik v skladu s predpisanimi postopku, da omeji nadaljnji vnos težkih kovin in drugih onesnaževal v okolje

 

Zaključek

 

Glede na številne nerešene okoljske probleme, ki so posledica dolgotrajne proizvodnje in uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območju predvidenega posega in njegovi bližnji okolici, pričakujemo, da ARSO v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenem soglasju:

– zagotovi učinkovit in dosleden nadzor vseh faz proizvodnega procesa v podjetju s sprotnim javnim dostopom do izmerjenih podatkov o emisijah v zrak in vodo,

– pogojuje spremembo ali izdajo novega OVD z izgradnjo nove biološke čistilne naprave v Račah in ponovno prouči zadostnost le biološkega čiščenja ob dejstvu, da bodo v čistilno napravo glede na veljavno OVD prihajale s težkimi kovinami in ostalimi onesnaževali onesnažene industrijske odpadne vode,

– zahteva dosledno odstranjevanje nevarnega blata z biološke čistilne naprave in iz potoka Žabnik v skladu s predpisanimi postopki, da se čim bolj omeji vnos težkih kovin in drugih onesnaževal v okolje,

– preveri izvajanje Nacionalnega izvedbenega načrta za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za območje Rač in s tem sanacijo divjih odlagališč nevarnih odpadkov v okolici Rač, ki so posledica pretekle proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev v Pinusu in seznani javnost z ugotovitvami in nadaljnjimi koraki za izvedbo načrta.

 

[1] https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=120493

[2] Obolevnost za rakavimi obolenji med zaposlenimi na OŠ Rače (http://eko.race-fram.net/obolevnost-za-rakavimi-obolenji-med-zaposlenimi-na-os-race/)

[3] http://eko.race-fram.net/o-okoljski-problematiki-v-racah/albaugh-v-racah/pridobivanje-okoljevarstvenega-soglasja-albaugh-tki-d-o-o-za-6-kratno-povecanje-proizvodnje-fitofarmacevtskih-sredstev-v-racah/

[4] http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3571&

[5] http://okolje.arso.gov.si/ippc/tabela/14

[6] http://eko.race-fram.net/o-okoljski-problematiki-v-racah/nesanirana-odlagalisca-nevarnih-odpadkov/

[7]http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/1_DELOVNA_PODROCJA/ION/IED_porocila/jan2017/ALBAUGHTKI14012016IN25052016.pdf

[8] http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/Podatki%20-%20reke%202016.xlsx

[9] http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/038655-t7684449.pdf

[10] http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/NIP_POPsAvg09.pdf

[11] http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/Podatki%20-%20reke%202016.xlsx

[12]http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/1_DELOVNA_PODROCJA/ION/IED_porocila/jan2017/ALBAUGHTKI14012016IN25052016.pdf

[13]http://eko.race-fram.net/wp-content/uploads/2018/02/Žabnik_Meritve.jpg

Povezave: