Mnenje in pripombe v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – lakirnica Magna Steyer d.o.o. v Hočah

Na ARSO smo 5.9.2018 naslovili spodnje mnenje in pripombe v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – lakirnica Magna Steyer d.o.o. v Hočah,  št. javnega naznanila: 35407-5/2017-25, z dne 1.8.2018.

V postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za objekt lakirnice Magna v Hočah smo vam 15.5.2017 posredovali mnenje in pripombe, ki jih na tem mestu ne bomo ponavljali, saj ste jih že prejeli, želimo pa opozoriti na okoliščino, ki je bistvena za odločitev o (ne)izdaji okoljevarstvenega dovoljenja in nadaljevanje oziroma ustavitev gradnje in/ali uporabe objekta in smo nanjo postali pozorni šele po zaključenem roku za posredovanje pripomb in mnenj v okviru postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja.

V skladu z 2. odstavkom 69. člena Zakona o vodah (ZV-1) je “Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, na vodovarstvenem območju prepovedana.” Iz dokumentacije, ki je priložena tako vlogi za pridobitev okoljevarstvenega soglasja kot vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, nedvoumno izhaja:

  1. da je za gradnjo objekta in naprave, ki je predmet postopka, potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje;
  2. da je objekt in naprava namenjena proizvodnji, v katero so vključene večje količine nevarne snovi; in
  3. da objekt in naprava, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, leži v ožjem vodovarstvenem območju (VVO II).

Poleg tega iz dokumentacije, ki je priložena vlogi, izhaja še, da se bodo v objektu začasno zbirale, obdelovale in hranile večje količine nevarnih odpadkov, ki nastajajo v proizvodnem procesu.

V skladu z navedeno zakonsko določbo je bila izdaja gradbenega dovoljenja in izdaja okoljevarstvenega soglasja v nasprotju z Zakonom o vodah (ZV-1).

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, ki jo je na podlagi 74. člena Zakona o vodah (ZV-1) leta 2007 sprejela Vlada Republike Slovenije, ne more in ne posega v Zakon o vodah (ZV-1). V Uredbi in Prilogi 3 (Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na vodovarstvenih območjih) Uredbe  “objekti in naprave, ki so namenjeni proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje” sploh niso omenjeni in tudi če bi bili, podzakonski akt, ki ga sprejme Vlada ne sme posegati v prepovedi ali omejitve, ki jih jasno opredeljuje že zakon.

Zakon o vodah (ZV-1) je bil, kot izhaja iz obrazložitve za drugo obravnavo Zakona, pripravljen na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike iz česar izhaja, da odločanje pristojnih služb v nasprotju z 2. odstavkom 69. člena Zakona o vodah (ZV-1) predstavlja tudi ravnanje v nasprotju z omenjeno Direktivo.

Ker do začetka gradnja objekta in naprave lakirnice Magne, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje in leži v vodovarstvenem območju, v pravni državi, kjer nosilci oblasti in pristojne službe spoštujejo in ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo, ne bi smelo priti, menimo, da je posredovanje vsebinskih pripomb na osnutek odločitve ARSO o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, ki smo jih sicer pripravili na podlagi ogleda vloge in dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na Upravni enoti Maribor, neumestno in brezpredmetno.

V nadaljevanju pričakujemo, da bodo pristojne inšpekcijske službe pred morebitno izdajo okoljevarstvenega dovoljenja preverile zakonitost postopkov pri izdaji soglasij in dovoljenj ter zakonitost “gradnje objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi, in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje in leži v (ožjem) vodovarstvenem območju”.